FUN88

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม  ยกทัพนิทรรศการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING”  จัดแสดงบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4   ด้าน “สร้างคน  แก้จน  เสริมแกร่ง  สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้น/สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้น/ระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 อย่างเต็มภาคภูมิ

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING @ สยามสแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่สนใจวิทย์ฯ

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซ้าย)

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่ายวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน  วิทย์แก้จน  วิทย์เสริมแกร่ง  และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน การขยายผลและต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงใช้กลไกประรัฐในการดำเนินงาน

“…เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดงาน“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ THAILAND 4.0 IN THE MAKING” โดยผนึกกำลังบูรณาการดำเนินงานกับพันธมิตร เพื่อช่วยกันปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยการนำวิทยาศาสตร์สร้างคนเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  นำวิทยาศาสตร์มาสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และโอกาสไปสู่ภูมิภาค นำวิทยาศาสตร์มาเสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล…” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

 

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING @ สยามสแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่สนใจวิทย์ฯ

รศ. นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ที่มีนำเสนอองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล รวมทั้งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดช่วงปี 2559-2561  ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 บนพื้นที่ Park@Siam และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561  ประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4  โซนนิทรรศการหลัก ดังนี้

 1. วิทย์สร้างคน เตรียมความพร้อมคนไทย สู่ศตวรรษที่ 21  ได้แก่  Startup Nation, Makers Nation, Careers  for the future

Makers Nation ก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งการเป็นเมืองนักพัฒนา
นิทรรศการที่ทำให้จินตนาการกลายเป็นความจริง ด้วยผลงานประกวดการพัฒนาต้นแบบทางด้านวิศวกรรม, KID-BRIGHT ผลงานของ MAKERS NATION รวมถึงพื้นที่ WORKSHOP ของนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วที่สนใจเข้าชมงาน

Career for the future อาชีพใหม่สำหรับอนาคต รองรับ STEM Career
นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการประกอบอาชีพ STEM ในอนาคต (STEM = Science, technology, engineering, mathematics) โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการตัวอย่างของอาชีพสำหรับอนาคตในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีการจัดแสดงบอร์ดเนื้อหา และมุมทดสอบความถนัดในอาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

SCI-for Society จะทำอย่างไร เมื่อประเทศของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย?
นิทรรศการจัดแสดงเรื่อง “สูงวัย ใกล้ตัว” นำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยคนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการฟัง โดยที่

 • วศ. นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพ
 • คสช. จัดแสดงหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 1. วิทย์แก้จน วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมลํ้า  ได้แก่ Sci- for Society, Sci for Community, Bio-Economy/Circular –Economy, Smart Farmer

SCI-for Commutity วิทย์สู่ชุมชน
นิทรรศการออกแบบและจัดทำข้อมูลสินค้าหรือการพัฒนาศักยภาพของ วทบ. โดยนำเสนอผ่านแผนที่แสดงข้อมูลภาคส่วนที่ทาง วทบ. เข้าไปพัฒนา พร้อมจัดแสดงผลงาน

 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย วศ.
 • การทำหมู่บ้านโอทอป โดย สป.(สส.)
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นพิเศษ
 1. วิทย์เสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากลตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้แก่ Big Data & Intelligence System, Big Science Infrastructure, 10 S-Curve Technology, Food Innopolis/Medicopolis, EECI

Bio-Economy Cricular Econnomy ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ก่อกำเนิดการใช้อย่างยั่งยืน
การสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ และนำเสนองานวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ การใช้อย่างยั่งยืน การหนด Value chain การใช้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

Big Sci Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การนำเสนอโครงการพื้นฐานหลัก ทางด้านวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้

 • พัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV
 • เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น
 • เสนอความปลอดภัยทางด้านรังสี และสถานีตรวจไคลด์กัมมันตรังสี
 • ผลงาน Thai National Observatory/ Thai Robotic Telescope/ Thai Space Consortium
 • ระบบดาวเทียม THEOS-1
 1. วิทย์สู่ภูมิภาค สร้างความตระหนักรู้ นำ วทน. ไปแก้ปัญหา  ได้แก่  Regional Science Park Innovation Hub

นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมบนเวทีกลาง รวมทั้งการจัดแสดง/จำหน่ายสินค้ายุคประเทศไทย 4.0 และการให้ความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์จากพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา ประชารัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการปาฐกถา  การเสวนา ในประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน   นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2018 สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดีเด่นด้วย

ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดหวังว่า งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” จะเป็นเวทีเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาโดยใช้หลักการทาง วทน. ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Related News

ผู้แต่งและร้องเพลง "ชิพกับเดล" สุดเซอร์ไพรส์กระแสไวรัลในไทย

เพลง "ชิพกับเดล" ในการ์ตูนสั้น Mickey Mouse ที่กลายเป็นกระแสไวรัลในอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้ ทำให้ Quincy Surasmith ผู้แต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เพลงนี้... อ่านเพิ่มเติม

ช่างภาพดีไซน์ แยกชิ้นส่วนในเครื่องเกมส์ยุคเก่าออกมาได้อย่าง น่าทึ่ง!

มองรูปเผินๆ ก็นึกว่างานออกแบบที่ทำด้วยคอมฯ แต่ที่ไหนได้มันคือภาพถ่ายล้วนๆ! และซีรี่ย์ของรูปภาพเหล่านี้ มันมีชื่อว่า Assembly Required... อ่านเพิ่มเติม

Canon ระดมทุนผ่าน Indiegogo สร้างกล้องคลิปหนีบ เล็กๆ กะทัดรัด !

งานนี้ บริษัท Canon มาแปลก ระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Indiegogo สร้างกล้องรุ่นใหม่ Ivy Rec กล้องที่มีความเล็กขนาดเท่าแฟลชไดร์ USB... อ่านเพิ่มเติม

พาส่องพริตตี้สาวสวยภายในงาน COMMART JOY 2019

นอกเหนือไปงานคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่มาจัดแสดงภายในงาน COMMART JOY 2019 แล้ว... อ่านเพิ่มเติม

Marvelous กำลังจะรีเมค Harvest Moon: Friends of Mineral Town

Harvest Moon: Friends of Mineral Town จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ จากรายงานของ Famitsu ค่าย Marvelous กำลังจะรีเมคเกมส์ที่เคยลงในเครื่อง Game Boy Advance มาสู่ Nintendo Switch แทน... อ่านเพิ่มเติม